آیین نامه بتن ایران – آبا

وجود استانداردها و آیین نامه های ملی در هر کشور نشانه رشد و توسعه آن کشور است. سالهاست که در ایران برای تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه ها در زمینه های مختلف فنی و مهندسی کوشش شده است و آیین نامه ایران “آبا” یکی از این دستاوردهاست.

هدف اصلی از تهیه هر آیین نامه ارایه مجموعه ای از ضوابط و مقررات است که با کمک آن ها بتوان به تحلیل مسایل مربوطه پرداخت، و همان طور که در ابتدای متن آیین نامه آمده:

“هدف این آیین نامه ارایه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها میزان مناسبی از ایمنی، قابلیت بهره برداری و پایایی سازه های موضوع آیین نامه تامین می شود.”

ارسال یک دیدگاه