مصالح زیر سازی راه و جاده

لایه زیراساس

جهت احداث جاده معمولا نیاز به آماده سازی بستر قبل از روسازی دارد. از این رو بر طبق آیین نامه 324 روسازی آسفالتی راه های ایران، لایه هایی از خاک با اندازه دانه بندی مشخص طی جند لایه اجرا و کوبیده می شود تا بستر به مقاومت مطلوب جهت تردد برسد. زیر اساس معمولاً اولین قشر است که روی بستر آماده شده روسازی راه قرار می گیرد. این قشر با مشخصات و ضخامت معین، در تمام عرض بستر روسازی پخش و کوبیده می شود.

معمولا مصالح مورد استفاده جهت این نوع زیرسازی ها مصالح طبیعی بوده که با توجه به عدم وجود منابع طبیعی و به جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست تلاش برای جایگزین نمودن این نوع مصالح با مصالح بازیافتی مقاوم صورت گرفت و طی انجام آزمایش های مختلف بهترین گزینه سرباه های فولاد سازی بود که با بالاترین مفاومت بهترین نتیجه را از خود در زیر سازی ها نشان داد.

انواع گرید مصالح زیر اساس سرباره ای

نوع دانه بندی

اندازه الک

درصد وزنی رد شده از هر الک
I II III IV V
5/37 میلیمتر ( 5/1 اینچ )

25 میلیمتر ( 1 اینچ )

5/9 میلیمتر ( 8/3 اینچ )

75/4 میلیمتر ( شماره 4 )

2 میلیمتر ( شماره 10 )

425/0 میلیمتر ( شماره 40 )

075/0 میلیمتر ( شماره 200 )

55

39

28

13

5

100

82

51

43

30

19

5

83

52

45

30

22

7

100

82

60

52

36

21

8

100

62

48

38

27

8

مزایای بیس و ساب بیس

افزایش دوام ، پایایی در مقابل محیط های اسیدی و بازی
کسب مقاومت بلند مدت و افزایش CBR
جلوگیری از نشست لایه بستر
قابلیت زه کشی مناسب
دانه بندی خوب و تقریبا پیوسته

انواع زیراساس

نظر به اینکه این شرکت در تولید زیر اساس از ترکیب سه محصول ماسه ، نخودی و بادامی با نسبت مدنظر و قابل تعیین استفاده میکند میتواند انواع بیس را مطابق هر یک از گروه های پنجگانه دانه بندی مصالح زیراساس ارایه نماید.

ارسال یک دیدگاه