سنگدانه – نمونه برداری از سنگدانه ها – آیین کار

اﺳﺘﺎﻧﺪارد «ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ – ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮدارى از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ – آﻳﻴﻦﻛﺎر» ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ١٣٨٧ ﺗﺪوﻳﻦ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى درﻳﺎﻓﺘﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺷﺸﺼﺪ و ﺳﻲ و ﻳﻜﻤﻴﻦ اﺟﻼس ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮرخ ٢٨/١١/٩٤ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ. اﻳﻨﻚ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان، ﻣﺼﻮب ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ١٣٧١، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲـ ﺷﻮد.

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺷﻤﺎره ٥ (اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﻠﻲ اﻳﺮان- ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﻴﻮه ﻧﮕﺎرش) ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﻫﻤﮕﺎﻣﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎى ﻣﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻋﻠﻮم و ﺧﺪﻣﺎت، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﻠﻲ اﻳﺮان در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺻﻼح و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮد، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺷﻤﺎرهى ١١٢٦٧: ﺳﺎل ١٣٨٧ ﻣﻲﺷﻮد.

ارسال یک دیدگاه