سنگدانه های بتن واژه نامه – استاندارد 9148

اﺳﺘﺎﻧﺪارد «ﺳﻨگداﻧﻪﻫﺎى ﺑﺘﻦ – واژهﻧﺎﻣﻪ» ﻛﻪ ﭘﻴﺶﻧـﻮﻳﺲ آن ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮنﻫـﺎى ﻣﺮﺑـﻮط ﺗﻬﻴـﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه و در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮرخ ٢١/٣/١٣٨٦ ﻣﻮرد ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻳﻨﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﻣﻮﺳﺴـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ١٣٧١ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻣـﻲﺷـﻮد. ﺑـﺮاى ﺣﻔﻆ ﻫﻤﮕﺎﻣﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎى ﻣﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻋﻠـﻮم و ﺧـﺪﻣﺎت، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﻠﻲ اﻳﺮان در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺻـﻼح و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﺋﻪ ﺷﻮد در ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺪى ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺮاى ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

در ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪ، در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.

ارسال یک دیدگاه