واکنش قلیایی سیلیسی سنگدانه – استاندارد 17601

اﺳﺘﺎﻧﺪارد «ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ – ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ – ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮاد ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ (روش ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻼت ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺷﺪه) – روش آزﻣﻮن» ﻛﻪ ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ آن در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط در اﻧﺠﻤﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻳﻜﻤﻴﻦ اﺟﻼس ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮرخ ٢٧/١١/١٣٩٢ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻳﻨﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان، ﻣﺼﻮب ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ١٣٧١، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﻫﻤﮕﺎﻣﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎى ﻣﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻋﻠﻮم و ﺧﺪﻣﺎت، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﻠﻲ اﻳﺮان در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺻﻼح و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اراﻳﻪ ﺷﻮد، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

برای خواندن ادامه مطالب مقاله را دانلود کنید

ارسال یک دیدگاه