تست اخبار 5

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

اطلاعات بیشتر

تست خبر 4

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

اطلاعات بیشتر

تست خبر 3

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

اطلاعات بیشتر

تست خبر 2

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

اطلاعات بیشتر

پذیرش مقاله در دوازدهمین کنفرانس ملی بتن و هجدهمین همایش روز بتن

بررسی استفاده از سنگدانه های سرباره ای، بازیافت کارخانه های فولاد سازی در بتن های مقاوم در برابر تشعشعات هسته ای

نویسندگان:

1. سید محمد حسینی 2. شقایق دلشادی:

1) مدیرعامل شرکت فنی مهندسی شفیع صنعت زاینده رود

2) شرکت تندر صنعت آریا دژ

چکیده مقاله:

سنگدانه، در کنار سیمان و آب، از آنجایی که حجمی در حدود 70% تا 80% بتن را اشغال می کند، یکی از مهمترین اجزای بتن را تشکیل می دهد. کلیه دستیابی به بتن سنگین، در انتخاب سنگدانه مناسب برای آن است. بنابراین کیفیت و نوع سنگدانه مهمترین فاکتور در فرایند تولید این نوع بتن می باشد. با توجه به خصوصیات منحصر به فرد سرباره های حاوی اکسیدهای فلزی (EAF) این مصالح به عنوان سنگدانه در ساخت بتن سنگین انتخاب گردید.پس از انجام آزمایش های اولیه و تعیین اجزاء نهایی، با جایگزین نمودن صددرصدی سنگدانه های سرباره ای با سنگدانه های طبیعی نظیر باریت، مگنتیت، هماتیت، لیمونیت، سربانتین و بوکسیت، مخلوطی با عنوان طرح نهایی بتن مقاوم در برابر تشعشعات هسته ای به دست آمد و پس از ساخت طرح نهایی، بتن های ساخته شده مجددا تحت آزمایش های مقاومت مکانیکی، سایشی، تست التراسونیک و پرتودهی قرار گرفت. مطابق نتایج به دست آمده بتن های حاوی سنگدانه های سرباره ای کوره های قوس الکتریکی به دلیل چگالی بالا، در دسترس بودن و جلوگیری از تخریب محیط زیست می تواند به عنوان بتن محافظ در برابر تشعشعات هسته ای مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

بتن سنگین، سنگدانه های سرباره ای، بتن مقاوم در برابر تشعشع، انرژی هسته ای

http://www.concreteday.ir/paper?manu=43530

اطلاعات بیشتر

واکنش قلیایی سیلیسی سنگدانه – استاندارد 17601

اﺳﺘﺎﻧﺪارد «ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ – ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ – ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮاد ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ (روش ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻼت ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺷﺪه) – روش آزﻣﻮن» ﻛﻪ ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ آن در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط در اﻧﺠﻤﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻳﻜﻤﻴﻦ اﺟﻼس ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮرخ ٢٧/١١/١٣٩٢ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻳﻨﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان، ﻣﺼﻮب ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ١٣٧١، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد.

اطلاعات بیشتر

سنگدانه – نمونه برداری از سنگدانه ها – آیین کار

اﺳﺘﺎﻧﺪارد «ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ – ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮدارى از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ – آﻳﻴﻦﻛﺎر» ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ١٣٨٧ ﺗﺪوﻳﻦ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى درﻳﺎﻓﺘﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺷﺸﺼﺪ و ﺳﻲ و ﻳﻜﻤﻴﻦ اﺟﻼس ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮرخ ٢٨/١١/٩٤ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ. اﻳﻨﻚ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان، ﻣﺼﻮب ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ١٣٧١، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲـ ﺷﻮد.

اطلاعات بیشتر

سنگدانه های بتن واژه نامه – استاندارد 9148

اﺳﺘﺎﻧﺪارد «ﺳﻨگداﻧﻪﻫﺎى ﺑﺘﻦ – واژهﻧﺎﻣﻪ» ﻛﻪ ﭘﻴﺶﻧـﻮﻳﺲ آن ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮنﻫـﺎى ﻣﺮﺑـﻮط ﺗﻬﻴـﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه و در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮرخ ٢١/٣/١٣٨٦ ﻣﻮرد ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻳﻨﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﻣﻮﺳﺴـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ١٣٧١ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻣـﻲﺷـﻮد. ﺑـﺮاى ﺣﻔﻆ ﻫﻤﮕﺎﻣﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎى ﻣﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻋﻠـﻮم و ﺧـﺪﻣﺎت، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﻠﻲ اﻳﺮان در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺻـﻼح و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﺋﻪ ﺷﻮد در ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺪى ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺮاى ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

اطلاعات بیشتر

سنگدانه های بتن – استاندارد 302

اﺳﺘﺎﻧﺪارد «ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎى ﺑﺘﻦ – وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ» ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ١٣٤٥ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ. اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى رﺳﻴﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮاى ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺷﺸﺼﺪ و دوﻣﻴﻦ اﺟﻼس ﻛﻤﻴﺘه ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮاوردهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮرخ ١٧/٨/١٣٩٤ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ، اﻳﻨﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎدة ٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺆﺳﺴه اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان، ﻣﺼﻮب ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ١٣٧١، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد .

اطلاعات بیشتر

روش های آزمون سیمان – استاندارد 18807

اﺳﺘﺎﻧﺪارد «روشﻫﺎى آزﻣﻮن ﺳﻴﻤﺎن – ﻗﺴﻤﺖ ٢: ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪروش ﺗﺮ» ﻛﻪ ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ آن در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ اﺟﻼس ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮاوردهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮرخ ٣/١٢/١٣٩٣ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻳﻨﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان، ﻣﺼﻮب ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ١٣٧١، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد.

اطلاعات بیشتر