واکنش قلیایی سیلیسی سنگدانه – استاندارد 17601

اﺳﺘﺎﻧﺪارد «ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ – ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ واﻛﻨﺶزاﻳﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ – ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮاد ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ (روش ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻼت ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺷﺪه) – روش آزﻣﻮن» ﻛﻪ ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ آن در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط در اﻧﺠﻤﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻳﻜﻤﻴﻦ اﺟﻼس ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮرخ ٢٧/١١/١٣٩٢ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻳﻨﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان، ﻣﺼﻮب ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ١٣٧١، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد.

اطلاعات بیشتر

سنگدانه – نمونه برداری از سنگدانه ها – آیین کار

اﺳﺘﺎﻧﺪارد «ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ – ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮدارى از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ – آﻳﻴﻦﻛﺎر» ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ١٣٨٧ ﺗﺪوﻳﻦ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى درﻳﺎﻓﺘﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺷﺸﺼﺪ و ﺳﻲ و ﻳﻜﻤﻴﻦ اﺟﻼس ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮرخ ٢٨/١١/٩٤ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ. اﻳﻨﻚ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان، ﻣﺼﻮب ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ١٣٧١، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲـ ﺷﻮد.

اطلاعات بیشتر

سنگدانه های بتن واژه نامه – استاندارد 9148

اﺳﺘﺎﻧﺪارد «ﺳﻨگداﻧﻪﻫﺎى ﺑﺘﻦ – واژهﻧﺎﻣﻪ» ﻛﻪ ﭘﻴﺶﻧـﻮﻳﺲ آن ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮنﻫـﺎى ﻣﺮﺑـﻮط ﺗﻬﻴـﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه و در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮرخ ٢١/٣/١٣٨٦ ﻣﻮرد ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻳﻨﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﻣﻮﺳﺴـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ١٣٧١ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻣـﻲﺷـﻮد. ﺑـﺮاى ﺣﻔﻆ ﻫﻤﮕﺎﻣﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎى ﻣﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻋﻠـﻮم و ﺧـﺪﻣﺎت، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﻠﻲ اﻳﺮان در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺻـﻼح و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﺋﻪ ﺷﻮد در ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺪى ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺮاى ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

اطلاعات بیشتر

سنگدانه های بتن – استاندارد 302

اﺳﺘﺎﻧﺪارد «ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎى ﺑﺘﻦ – وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ» ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ١٣٤٥ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ. اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى رﺳﻴﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮاى ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺷﺸﺼﺪ و دوﻣﻴﻦ اﺟﻼس ﻛﻤﻴﺘه ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮاوردهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮرخ ١٧/٨/١٣٩٤ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ، اﻳﻨﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎدة ٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺆﺳﺴه اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان، ﻣﺼﻮب ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ١٣٧١، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد .

اطلاعات بیشتر

روش های آزمون سیمان – استاندارد 18807

اﺳﺘﺎﻧﺪارد «روشﻫﺎى آزﻣﻮن ﺳﻴﻤﺎن – ﻗﺴﻤﺖ ٢: ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪروش ﺗﺮ» ﻛﻪ ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ آن در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ اﺟﻼس ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮاوردهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮرخ ٣/١٢/١٣٩٣ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻳﻨﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان، ﻣﺼﻮب ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ١٣٧١، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد.

اطلاعات بیشتر

خواص شیمیایی سنگدانه – استاندارد 19038

اﺳﺘﺎﻧﺪارد «ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ – آزﻣﻮنﻫﺎى ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ – ﻗﺴﻤﺖ١: ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ – روشﻫﺎى آزﻣﻮن» ﻛﻪ ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ آن در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎدﻣﻴﻦ اﺟﻼس ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮرخ ١٠/١٢/١٣٩٣ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻳﻨﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان، ﻣﺼﻮب ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ١٣٧١، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

اطلاعات بیشتر

تعیین چگالی و جذب آب سنگدانه – استاندارد 4980

اﺳﺘﺎﻧﺪارد «ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ – ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﮕﺎﻟﻲ، ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﻲ (وزن ﻣﺨﺼﻮص) و ﺟﺬب آب ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ رﻳز – روش آزﻣﻮن» ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ١٣٧٨ ﺗﺪوﻳﻦ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ. اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى درﻳﺎﻓﺘﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮاى دوﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺳﻲ و ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ اﺟﻼﺳﻴﻪ ﻛﻤﻴﺘه ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮرخ ١٨/١٠/١٣٩٦ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ. اﻳﻨﻚ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺆﺳﺴه اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان، ﻣﺼﻮب ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ١٣٧١، ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد.

اطلاعات بیشتر

بتن آماده – استاندارد 6044

استاندارد «بتن آماده – ویژگی ها» که نخستین بار در سال 1381 تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهاد های دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون های مربوط برای دومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در هفتصد و نود و هشتمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ 29/10/1397 تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

اطلاعات بیشتر

آیین نامه بتن ایران – آبا

وجود استانداردها و آیین نامه های ملی در هر کشور نشانه رشد و توسعه آن کشور است. سالهاست که در ایران برای تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه ها در زمینه های مختلف فنی و مهندسی کوشش شده است و آیین نامه ایران “آبا” یکی از این دستاوردهاست.

اطلاعات بیشتر